سوالات دروس کامپیوتر هنرستان
نمونه سوالات دروس کامپیوتر هنرستان (فنی - کاردانش) - طراحی صفحات وب - چند رسانه ای - رایانه کار - flash - ویژال بیسیک - سخت افزار - بسته های نرم افزاری - طراح امور گرافیکی - شبکه - بانک اطلاعاتی. فقط برای اس ام اس 09388684201 

1- کدام ویژگی مربوط به استفاده از روالهای ویندوز در ویژوال بیسیک می باشد ؟

الف ـ OOP                ب ـ WIN32API                      ج ـ GUI                      د ـ Event Handler

2-  با استفاده از کدام تب ( زبانه ) پنجره New Project می توان فقط لیست پروژه‌هائی که اخیرا ایجاد شده اند را نمایش داد ؟

الف ـ New                 ب ـ Existing               ج ـ Recent                  د ـ چنین چیز امکان ندارد

3ـ برای تعیین محل قرار گرفتن فرم در زمان اجرا از کدام پنجره استفاده می شود ؟

الف ـ Properties                   ب ـ Project Explorer             ج ـ Toolbox                د ـ Form layout

4- برای تغییر عنوان فرم از کدام ویژگی استفاده می شود ؟

الف ـ Title                 ب ـ Caption                           ج ـ Name                    د ـ ToolTip

5ـ کدامیک ازاسامی زیر بعنوان نام یک متغیر در ویژوال بیسیک مجاز می باشد ؟

الف ـ 3AB                 ب ـ ELSE                               ج ـ TO                                    د ـ IRANIRAN123123

6ـ دستور مقابل ،‌متغیر x را از چه نوعی تعریف می کند ؟ DIM X!

الف ـ Single                         ب ـ Double                 ج ـ Integer                 د ـ دستور خطای نحوی دارد

7- خروجی قطعه برنامه زیر کدام است ؟

M=1

For a=7 To 8

M=m+a

Next a

Print m

الف ـ I                       ب ـ 8               ج ـ 9                د ـ 16

8ـ با توجه به دستورات کنترلی زیر بجای x کدام جایگزینی نادرست می باشد ؟

Dim m as byte

Select case m

Case X

? "OK"

Case 5

? "Cancel"

Case 0

? "Retry"

End select

الف ـ IS>5                ب ـ 6 To 10                ج ـ 5,7,8,11                 د ـ "6"

9-  کدام گزینه مربوط به کنترل Textbox می باشد ؟

Ab

الف ـ                                     ب ـ                              ج ـA                د ـ

10ـ با توجه به تعریف رویه زیر کدام فراخوانی صحیح می باشد ؟

Private Sub amh(int a as integer , b as integer )

الف ـ Call amh 15,10           ب ـ Amh(15,10)         ج ـ Amh 15,10                       د ـ Call amh(15)

11ـ کدام یک از توابع زیر آرگومان ندارد ؟

الف ـ Date                            ب ـ Day                      ج ـ Hour                                 د ـ Trim

12ـ عبارتی که بر روی عنوان Form1 نمایش داده می شود کدام است ؟

Form1.CAPTION=MID(LEFT("KHORASAN",4),2,2)

الف ـ HO                  ب ـ SA                        ج ـ OR                                    د ـ AN

14ـ کدام یک از کنترل های زیر رویداد ندارد ؟

الف ـ Image              ب ـ Shape       ج ـ Frame                  د ـ Lable

  15ـ در کدام روش ترجمه می توان برنامه مقصد ( Object ) تولید کرد ؟

الف ـ مفسر      ب ـ ساخت یافته             ج ـ کامپایلر                   د ـ غیر ساخت یافته

16ـ پسوند فایلهای پروژه و فرم به ترتیب عبارتند از ( راست به چپ )

الف ـ .frm , vbf        ب ـ .frm , .vbp                       ج ـ .vbp , vbf             د ـ .vbp , .frm

17ـ واحد اندازه گیری طول به طور پیش فرض در ویژوال بیسیک چیست؟

الف ـ cm                   ب ـ mm                                   ج ـ m                          د ـ twip

18ـ کدام نوع داده برای تعریف اعداد مثبت کوچکتر از 255 مناسب است ؟

الف ـ Currency        ب ـ Byte                                 ج ـ Long                     د ـ String

19- کدام گزینه برای تعریف یک متغیر از نوع اعداد صحیح بلند استفاده می شود؟

الف ـ !           ب ـ #               ج ـ %              د ـ &

20ـ در صورتی که مقدار متغیر intx برابر 2 باشد خروجی دستور زیر چیست ؟

Select case intx

         Case is>10  : print intx*10

         Case is <=4 : print intx*4

         Case is = 7 : print intx*2

End Select

الف ـ 10                                ب ـ 8                                       ج ـ 4                            د ـ 2

21ـ حاصل عبارت -12<>3<=5 چیست ؟

الف ـ True                            ب ـ False                                ج ـ 2                            د ـ 2-

22- کدام خاصیت مشترک بین فرمها و کنترل ها ، توانایی مخفی کردن و یا نمایش آنها را دارد ؟

الف ـ Enable                        ب ـ Appearance        ج ـ Lable        د ـ Visible

23ـ خاصیت Maxlength مربوط به کدام کنترل می باشد؟

الف ـ Shape              ب ـ Textbox               ج ـ Lable        د ـ Timer

24- کدام عملگر منطقی از اولویت پایین تری نسبت به سایر عملگرهای منطقی برخوردار است ؟

الف ـ Or        ب ـ And          ج ـ Not           د ـ Or , And

25ـ واحد اندازه گیری زمان در تابع Timer چیست ؟

الف ـ ثانیه       ب ـ دقیقه          ج ـ ساعت         د ـ روز

26ـ حلقه زیر چند بار تکرار می شود؟

For i=7 to -2 step -3

.

.

.

Next I

الف ـ 2                      ب ـ 3                           ج ـ 4                            د ـ 5

27ـ حاصل عبارت Mid ("Computer " ,5,5) چیست؟

الف ـ omput             ب ـ uter                      ج ـ puter                    د ـ Computer

28ـ خاصیت Shape در کنترل Shape چه عملی انجام می دهد؟

الف ـ ضخامت خطوط شکل را مشخص می کند.                          ب ـ نوع شکل را معین می کند.

ج ـ رنگ خطوط شکل ار مشخص می کند                                  د‌ـ نوع خطوط شکل را مشخص می کند.

29ـ کدام رویداد در کنترل های نوار پیمایش در هنگام درگ کردن روی دکمه های مستطیل شکل اجرا می شود؟

الف ـ Scroll               ب ـ Large Change                 ج ـ Small Change                  د ـ MinScroll

30ـ یک رویه فرعی با کدام یک از عبارت های زیر شروع می شود؟

الف ـ Function                     ب ـ Call

ج ـ Sub                                د ـ Program

31ـ با فرض این که st = "Super Computer" باشد خروجی عبارت زیر چیست؟

Print Left (Right (st, 5) , 3)

الف ـ "put"                          ب ـ "pu"

ج ـ "Sup"                            د ـ "per"

32ـ خروجی دستور Weekday Name (Weekday (Now)) چیست؟

الف ـ شماره روز جاری            ب ـ شماره هفته جاری                ج ـ نام روز جاری          دـ نام و تاریخ روز جاری

 32 ـ کدامیک جزو ویژگیهای زبان ویژوال بیسیک نیست؟

الف ـ رابط گرافیکی قوی                     ب ـ طراحی سریع برنامه

ج ـ مدیریت رویدادها                                     د ـ استفاده از توابع PIA

33 ـ برای دسترسی به پنجره خواص از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف ـ File – Properties                     ب ـ Viwe – Properties

ج ـ Edit – Properties                      د ـ Tools – Properties

34 ـ پسوند فایلهای پروژه و فرم به ترتیب کدامند؟

الف ـ .frm, .vbp                               ب ـ .vbp, .frm

ج ـ .vbf, .vbp                                   د ـ .frm, .vbf

35 ـ برای تغییر نام from 1 به test از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف ـ test = from1 .name                 ب ـ from1 .Caption="test"

ج ـ from1.name= 'test"                  د ـ  from1 .Caption= test

36 ـ متغیر های A# , A% به ترتیب چقدر فضا اشغال می کنند؟

الف ـ 2 ـ 4                 ب ـ 2 ـ 8          ج ـ 4 ـ 4          د ـ 4 ـ 8

37 ـ حاصل عبارت 145\4^3 mod 3+3 کدام است؟

الف ـ 5                      ب ـ 6               ج ـ 7                د ـ 145

38 ـ خاصیت interval در کنترل Timer نشان دهنده چیست؟

الف ـ مقدار زمانی که بعد از آن هر بار رویداد timer اجرا می شود

ب ـ مقدار زمانی که در فاصله آن رویداد timer اجرا می شود

ج ـ مقدار زمانی که بعد از رویداد click اجرا می شود

د ـ مقدار زمانی که در فاصله آن رویداد click اجرا می شود

39 ـ کدام گزینه جزو عملگر های رشته ای نیست؟

الف ـ +                      ب ـ &              ج ـ Comp       د ـ Like

40 ـ نتیجه عبارت "EZ23" Like [A-F]?#* کدام است؟

الف ـ True                            ب ـ False                    ج ـ EZ23                                د ـ AF23

41 ـ با توجه به دستورات روبرو در چه صورت پیغام Iran چاپ می شود؟

If  not A>B then

Print "Iran"

الف ـ A>B                ب ـ A<B         ج ـ A<=B       د ـ A>=B

42 ـ برای مخفی کردن کنترل Label 1 روی فرم کدام گزینه کاربرد دارد؟

الف ـ Label 1. Enabled=Trun                    ب ـ Label 1. Visible=True

ج ـ Label 1. Enabled=False                       د ـ Label 1. Visible=False

43 ـ از کدام تابع برای دریافت مقادیر ورودی استفاده می کنیم؟

الف ـ Msg Box                                 ب ـ In box

ج ـ Input box                                  د ـ Msg tool

44 ـ خروجی قطعه برنامه زیر چیست؟

For I=1 to 20 do

For J=I to 3 do

Print J*I

Next J

Next I

الف ـ چاپ عدد 81                             ب ـ چاپ 9  6  4  3  2  1

ج ـ چاپ 4  3  2  1                             د ـ چاپ حاصل ضرب 1 تا 20 در 3

45 ـ خروجی حلقه روبرو کدام است؟

I=4

Do While (I>3)

For J=1 to 2 do

Print J;

Print I

next J

I=I-1

4       1

4       2

Loop

الف ـ                                                 ب ـ 4    2     4    1       

 

1            4

2            4

3            4

ج ـ 2    4     1       4               د ـ

 

46 ـ کدام حلقه در صورت نادرست بودن شرط تکرار می شود؟

الف ـ Do until … loop         ب ـ Do … loop until              ج ـ Do while … loop                         د ـ موارد الف و ب

47 ـ کدام گزینه صحیح نیست؟

الف ـ خروجی یک تابع می تواند به عنوان ورودی تابع دیگر استفاده شود؟

ب ـ رویه فرعی مقدار بازگشتی ندارد               

ج ـ فراخوانی رویه می تواند بدون دستور call انجام شود

د ـ فراخوانی تابع با مقدار بازگشتی بدون دستور call انجام می شود

48 ـ کدام رویداد هنگامی که فرم فوکوس را به دست می آورد، اجرا می شود؟

الف ـ Got focus                    ب ـ Lost focus            ج ـ Unload                 د ـ Deactivate

49 ـ نتیجه اجرای دستور Mid ("Computer", 2.2) کدام است؟

الف ـ Computer                   ب ـ om                        ج ـ er                          د ـ co

50 ـ نتیجه اجرای دستور month ("7/11/2005") کدام است؟

الف ـ 7                                  ب ـ 11                         ج ـ 6                            د ـ 10

[ سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳ ] [ ۳:۱٩ ‎ب.ظ ] [ qcom ]

بسته های نرم افزاری 3

ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳ ] [ ۸:۳۱ ‎ق.ظ ] [ qcom ]

برنامه سازی 3

ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳ ] [ ۸:۱٥ ‎ق.ظ ] [ qcom ]

مدیریت پایگاه داده

ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳ ] [ ٥:٢۸ ‎ب.ظ ] [ qcom ]

بازدیدکننده گرامی سلام؛ خسته نباشید

از اینکه بنده را مورد لطف خود قرار دادید و از این وبلاگ بازدید میفرمایید سپاسگزارم. امیدوارم که مطالب این وبلاگ مفید باشه.

 جهت بازدید راحت و روان از این وبلاگ لازم است که چند نکته رو یادآور بشم:

١- جهت نمایش هر بخش، در قسمت پایین و سمت راست آن بخش عبارت لینک دائم ادامه مطلب آورده شده، باید روی آن کلیک کنید.

٢- چنانچه بعضی از سوالات نیاز به رمز عبور داشتند، از عدد ١٢۴ استفاده کنید.

٣- با نظرات مفید و ارزنده خودتون من رو در جهت پیشرفت این وبلاگ یاری نمایید.

۴- این وبلاگ از طرف سازمان یا نهاد خاصی حمایت نمیشود و کاملاً اختصاصی است.

۵- در صورت  نیاز می توانید با ایمیل qcompu@yahoo.com با اینجانب ارتباط داشته باشید.

با تشکر - مدیریت وبلاگ qcom ( سوالات کامپوتر )

[ شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢ ] [ ۸:٥٧ ‎ق.ظ ] [ qcom ]

 دانش‌آموزان گرامی!

ضمن آرزوی موفقیت برای شما در همه‌ی امتحان‌های زندگی، امیدوار هستیم با مطالعه و بهره‌برداری از بایگانی امتحانات نهایی، با آرامش خاطر در جلسه‌ی امتحان حاضر شده و با کسب نمرات بالا، سال تحصیلی جاری را با موفقیت پشت سر بگذارید. 

 

[ سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢ ] [ ٥:٢٤ ‎ب.ظ ] [ qcom ]

از همه شما بازدیدکنندگان عزیز یه خواهش دارم:

من دلم به نظرات شما خوشه

پس خواهشاً نظر یادتون نره

 

 

[ یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ ] [ qcom ]

دوست دارید درس فلش را قبول شوید؟

سوال از کل کتاب همراه با پاسخ


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٤:٥٠ ‎ب.ظ ] [ qcom ]
[ چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ٢:٠٤ ‎ب.ظ ] [ qcom ]
[ سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠ ] [ ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ ] [ qcom ]
[ سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠ ] [ ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ ] [ qcom ]
[ چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠ ] [ ۸:۳۱ ‎ق.ظ ] [ qcom ]

سیستم عامل مقدماتی

دوم کاردانش - رایانه کار مقدماتی (ادامه مطلب)


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠ ] [ ٧:٠۳ ‎ق.ظ ] [ qcom ]

 

بسته های نرم افزاری 3

طراحی صفحات وب      +     فلش

سوم فنی


ادامه مطلب
[ دوشنبه ٩ آبان ۱۳٩٠ ] [ ٩:٤٩ ‎ق.ظ ] [ qcom ]
[ چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠ ] [ ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ ] [ qcom ]
........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
امکانات وب
RSS Feed

Powered by WebGozar

كدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ