سوالات دروس کامپیوتر هنرستان
نمونه سوالات دروس کامپیوتر هنرستان (فنی - کاردانش) - طراحی صفحات وب - چند رسانه ای - رایانه کار - flash - ویژال بیسیک - سخت افزار - بسته های نرم افزاری - طراح امور گرافیکی - شبکه - بانک اطلاعاتی. فقط برای اس ام اس 09388684201 

دوست دارید درس فلش را قبول شوید؟

سوال از کل کتاب همراه با پاسخ


1          

در Flash محلی که ابزار های ترسیمی در آن قرار دارد چه نامیده می شود؟

الف)Tool Box                                            ب)Stage

ج)Library                                                   د)Panel

1

الف

2          

در Flash محلی که کار هنری خود را در آن می کشید چه نامیده می شود؟

الف)Tool Box                                            ب)Stage

ج)Library                                                   د)Panel

1

ب

3          

کدام یک از نواحی زیر برای سازماندهی و کنترل فیلم در زمان نمایش مناسب است و هر فریم را می توانیم در این محیط سامان دهی کنیم؟

الف) Panel                                                  ب)Layers

ج) Time Line                                              د) Library

1

ج

4          

در نرم افزار فلش به ناحیه ای که در ان ترسیم انجام میشود........گفته می شود.

الف-stage                                                      ب-info    

ج-scene                                                        د-web

 

1

الف

5          

نام محدوده ای است که عناصرگرافیکی برای دیده شدن در نمایش نهایی ,باید روی ان قرار بگیرند؟

الف)محیط کاری (work area )                         ب)صفحه(stage)  

   ج)خط زمان(timeline)                                 د)بنجره(panel)

1

ب

6          

حداقل حافظه Ram  مناسب برای اجرای نرم افزارCS4.0  Flash چه میزان می باشد؟

الف)1GB                                                    ب)2 GB

ج)512 MB                                                  د) 256 MB             

1

الف

7          

با کدام یک از کلید های زیر میتوان پانل ها را مخفی کرده یا نمایش داد؟

الف) F5                                                       ب) F4      

ج) F3                                                          د) F2

1

ب

8          

در Flash محلی که دارای اطلاعاتی در مورد عناصر انتخابی و گزینه هایی برای تنظیم آنها دارد چه نامیده می شود؟

الف) Tool Box                                            ب) Stage

ج)Library                                                    د)Panel

1

د

9          

در قسمت نوار وضعیت Time Line کدام یک از موارد زیر نمی باشد؟

الف)زمان سپری شده از فیلم                               ب)شماره فریم جاری

ج)تعداد فریم ها                                                د)سرعت اجرای فایل

2

ج

10       

با کدام یک از ابزار های زیر می توان اشکال ترسیمی را تغییر اندازه داد؟

الف) Stage                                                   ب)Fill Object

ج)Edit Gradian                                            د) Free Transform

2

د

11       

با کدام ابزار زیر می توان محتویات توپر یا Fill یک عنصر را با رنگ پر کرد؟

الف) Pencil                                                 ب) Brush

ج)Paint Bucket                                           د) Pen      

2

ج

12       

از کدام گزینه برای تنظیم واحد اندازه گیری صفحه استفاده می کنیم؟

الف)Insert/Document                                  ب)File/New

ج)Modify/ Document                                د) Modify/Convert To Symbol

2

ج

13       

نام لایه ها در کدام یک از پنجره های زیر مشاهده میشود؟

الف)Work Area                                           ب) Time Line

ج) Stage                                                      د)Background

2

ب

14       

تمام تصاویر گرافیکی که در Flash ایجاد می شود اساس ........... دارد.

الف)نقطه ای یا پیکسلی                                     ب)برداری

ج)خطی                                                         د)نقش بیتی

2

ب

15       

با کدام یک از کلید های ترکیبی زیر می توان خط کش را فعال کرد؟

الف)Alt+Shift+R                                        ب)Ctrl+Shift+R

ج) Ctrl+ Alt+Shift+R                                  د) Ctrl+R

2

ج

16       

در Flash برای فعال کردن ابزارSub Selection از کدام کلید میانبر زیر استفاده می شود؟

الف) A                                                         ب)B                  

ج) R                                                             د)T

2

الف

17       

کدام ابزارزیر فقط باعث ترسیم خط راست استفاده می شود.

الف-pen                                                         ب-line  

 ج-hand                                                          د-shape

 

2

ب

18       

با کدام ابزار زیر می توان به صورت دست ازاد خطوط منحنی نرم ترسیم نمود.

الف-bezigon                                                  ب-curves    

ج-zoom                                                          د-pencil

 

2

د

19       

کدامیک از ابزار زیر برای ترسیم اشکال و مسیر ها استفاده میشود؟

الف)pen                                                       ب)eraser           

ج)free transform                                         د)sub selection

2

الف

20       

از این ابزار جهت انتخاب هایی که شکل نا منظم دارند استفاده می شوند؟

الف)sub selection                                       ب)brush                     

ج)lasso                                                        د)arrow          

2

ج

21       

ازابزار قلم (pen)به چه منظور استفاده میشود؟

الف)این ابزار برای رسم منحنی های منظم کاربرد دارد   ب)این ابزار برای رسم دایره وبیضی کاربرددارد

ج)این ابزار برای کشیدن خطوط راست کاربرددارد         د)این ابزار نقاط ویرایش دریک شکل را نشان میدهد

2

د

22       

برای نمایش خطوط شبکه (Grid) ازکدام کلید ترکیبی استفاده میشود؟

الف) ctrl+G                                                 ب)ctrl+;                

ج) ctrl+shift+G                                           د)ctrl+D

2

ب

23       

میانبرصفحه کلید برای فعال کردن ابزار پاک کن کدامیک از کلیدهای زیر می باشد؟

الف)B                                                       ب)D               

ج)P                                                           د)E

2

د

24       

هنگام استفاده از ابزار PEN با پایین نگه داشتن دکمه..... این ابزار به ابزار Convert Anchor point تبدیل می شود.

الف)alt                                                      ب)ctrl                

ج)shift                                                       د)tab

2

الف

25       

با کدامیک از ابزار های زیر می توانیم چهارضلعی و دایره ترسیم نمایید؟

الف)stroke-fill                                          ب)rectangle-oval          

ج)pencil-rectangle                                    د)oval pencil

2

ب

26       

چنانچه بخواهیم سطح داخلی شکلی که stroke ان دارای منافذ متوسط است را با استفاده از paint bucketرنگ امیزی نمائیم ,کدام گزینه درکادر optionرا انتخاب کنیم؟

الف)paint fills                                             ب)close medium Gaps             

ج) close layer caps                                     د)   paint inside       

2

ب

27       

هرگاه با استفاده از قطره چکان نمونه رنگ یک خط (stroke)را انتخاب کنیم ,انگاه چه اتفاقی رخ میدهد؟

الف)بلافاصله ابزار paint bucket فعال میشود.     ب)روی fill هرشکلی کلیک نماییم ,به رنگ دلخواه تبدیل میشود

ج) بلافاصله ابزار ink bottle فعال میشود.            د)بلافاصله کادر option باز میشود.               

2

ج

28       

در مدل رنگ HSB ,میزان اشباع رنگ مقابل کدام فیلد قرار میگیرد؟

الف)saturation                                          ب)Brightness       

ج)Hue                                                       د)در این مدل ,میزان اشباع رنگ قابل تنظیم شدن نیست.

3

الف

29       

با کدام یک از روش ها ی ترسیمی ابزار Deco می توان به صفحه یک بافت شبکه ای اعمال کرد؟

الف-symmetry fill      ب-Grid fill             ج-vine fill                  د-GUIDE FILL

 

3

الف

30       

جابه جایی و اصلاح فرم در رنگ های طیفی توسط ابزار ........ انجام می گیرد؟

الف)               Gradient Transform ب) Gradient   Position

ج) form     Gradient                          د) properties Gradient

3

الف

31       

کدام یک از فرمت ها ی فایلی زیر برای ذخیره ی پالت رنگ گرادیان مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف-Act                    ب-Atc                  ج-Crl            د-Clr

 

3

الف

32       

کدام گزینه صحیح است؟

الف)ابزار ink bottle برای تغییر رنگ یک سطح به کار میرود. 

  ب)ابزار oval چندضلعی منتظم رسم میکند.

ج)ابزار Eye dropper رنگ یک خط را تغییر میدهد.   

د)ابزارpaint bucket برای رنگ امیزی اشیاء بسته به کار میرود.

3

د

33       

دریک تصویر یا شکل موجود در صفحه نمایش ,...........در واقع کادر ,محیط یا جداره اطراف ان را تشکیل میدهد.

الف)fill                                                          ب)fill color             

ج)stroke                                                       د)stroke color

3

ج

34       

توسط کدام گزینه می توان میزان شفافیت رنگ را تنظیم کرد ؟

الف)Liner                                                  ب)Gradient

ج)َAlpha                                                    د)RGB

3

ج

35       

توسط کدام ابزار می توان پس از اعمال Gradient  به یک شکل آن را از نظر (نقطه مرکزی , چرخش)ویرایش نمود؟

الف)Gradiant Transform                            ب)Free Transform    

ج)Fill Style                                               د)Fill Gradient

3

الف

36       

با کدامیک از روش های ترسیمی ابزار Deco می توان علاوه بر اشکال یا سمبل های گرافیکی یک کلیپ فیلم اعم از ویدیویی یا  swf را نیز روی صفحه قرارداد؟

الف)symmetry fill                                      ب)grid fill          

ج)vine fill                                                  د)guide fill

3

ج

37       

کدام یک از فرمت های فایلی زیر برای ذخیره پالت رنگ یکنواخت مورد استفاده قرارمی گیرد؟

الف)act                                                       ب)atc           

ج)crl                                                          د)clr

3

الف

38       

کدام ابزار زیر برای تغییر در طیف رنگی استفاده می شود.

الف-gradient transform                              ب-lasso   

ج-brush                                                      د-eye dropper

3

 

 

39       

درابزار پاکن کدام گزینه فقط رنگ پر کننده را پاک می کند؟

الف)ٍٍErase Normal                                ب)Erase fill

ج)ٍٍٍٍErase stocke                         د)Majic Erase

3

ب

40       

با کدام یک از روشهای قلم موی تقارنی در ابزار Deco می توان یک تقارن خطی ایجاد کرد؟

الف-Grid  translation                                   ب-reflect across line

ج- reflect across point                                 د-ROTATE AROUND      

 

3

ب

41       

به این روش که روش ........ نیز گفته می شود هنگام سر ریز یک بافت گرادیان باعث ایجاد بافتی می گردد که در ان از تکرار طیف رنگ از شروع به انتها استفاده شده است؟

الف-repeat                 ب-extend                 ج-reflect                د-overflow

 

3

د

42       

برای تغییر رنگ پس زمینه از گزینه .........درپانل properties استفاده می شود.

الف-color                                                   ب-background   

ج-color swatches                                       د-manage

3

ب

43       

در COLOR MIXER با کادر ALFHA چه خاصیتی را میتوانیم برای گرادیان  تنظیم کنیم؟

الف-شماره رنگ                                             ب-مشکی بودن                

ج-شفافیت و وضوح رنگ                                د-سفید بودن

3

 

ج

 

44       

FLASH MXتا چند رنگ را میتواند در یک گرادیان داشته باشد؟

الف-6 رنگ                                                    ب-8 رنگ        

ج-12 رنگ                                                     د-15 رنگ

3

د

 

45       

برای اعمال رنگ وطرح دلخواه به یک ترسیم واز ابزار ---------استفاده میکنیم؟

الف-PAINT BUCKET                               ب-BRUSH                 

ج-STORKE COLOR                                د-INK BOTTLE

3

 

الف

46       

با کدام یک از روش ها ی ترسیمی ابزار Deco می توان به صفحه یک بافت شبکه ای اعمال کرد؟

الف-symmetry fill                                       ب-Grid fill          

ج-vine fill                                                   د-GUIDE FILL

3

 

ب

47       

با کدام یک از روشهای قلم موی تقارنی در ابزار Deco می توان یک تقارن خطی ایجاد کرد؟

الف-Grid  translation                                   ب-reflect across line

ج- reflect across point                               د-ROTATE AROUND      

3

 

ب

48       

با کدام یک از ابزارهای زیر می توان اندازه و جهت و مرکز گرادیان یا BIT MAP داخلی اشکال را تنظیم کرد؟

الف-TRANSFORM  GRRADIENT            ب-FILL OBJECT

EDIT GRADIENT                                   د-FREE TRANSFORM

3

 

الف

 

49       

با دابل کلیک کردن روی شکل در ابزار selectionمی توان اقدام به جابجایی ...........کرد.

الف-فقط محتویات عنصر بغیر از stork              ب-فقطstork

ج-کل عنصر                                                   د-هیچکدام

 

4

ج

50       

کدام یک از گزینه های زیر برای ایجاد یک گرادیان خطی به کار می رود؟

الف-radial                    ب-solid                   ج-bit map                          د-Guide fill

 

4

الف

51       

با یک بار کلیک و درگ عنصردر ابزار selectionمی توان اقدام به جابجایی .........کرد.

الف-فقط محتویات عنصر بغیر از      stork           ب-فقطstork

ج-کل عنصر                                                  د-هیچکدام

4

ب

52       

کدام یک از ابزار lasso برای انتخاب بخشی از تصاویر پیکسلی به کار می رود ؟

الف-polygon mode                                    ب-magic wand                          

ج-merge drawing                                       د-Group drawing crop

4

ج

53       

حالت پیش فرض ترسیم اشکال در flash کدام است؟

الف-object drawing                                   ب- merge drawing        

 ج-croup drawing                                     د-crop

4

ب

54       

در کدام روش طراحی عناصر ترسیمی دارای ماهیتی مستقل است؟

الف-object  mode                                       ب- mearg drawing         

ج-croup drawing                                       د-crop

4

الف

55       

نرم افزار INTERNET EXPLORER فایل های ...........را اجرا می کند .

الف-SWF                                                  ب-FLA          

ج-DWC                                                    د-DOC

4

الف

56       

توسط کدام گزینه از منوی fileàimport  میتوان صدا به پروژه اضافه نمود؟

الف)import to stage                                   ب)import to library

ج)open external library                              د)import video

4

ب

57       

نرم افزار 4flash cs    از کدام قالب صوتی زیر پشتیبانی می کند؟

الف)wav                                                    ب)mp3

ج)                                                         gifد)aif

4

ج

58       

کدام گزینه در پنجره خصوصیات صدا برای فشرده سازی فایل بکار می رود؟

الف)                                                 updateب)compression

ج)import                                                    د)advanced

4

ب

59       

کدام روش فشرده سازی برای صوتهای کوتاه مانند صدای دکمه مناسب است؟

الف)                                                 adpcmب)mp3

ج)                                                         rawد)speech

4

الف

60       

برای حذف افکت(جلوه صوتی)از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)none                                                    ب)fade in

ج)fade out                                                  د)left channel

4

الف

61       

برای زیاد کردن تدریجی صدا از کدام جلوه صوتی استفاده می شود؟

الف)none                                                   ب)fade in

ج)fade out                                                د)left channel

4

ج

62       

کدام نوع متن میتواند  درهر لحظه تغییر کرده و به هنگام شود؟

الف-MULTI LINE                                   ب-STATIC             

 ج-Dynamic                                              د-input

5

ج

63       

کدام نوع متن برای دریافت متن توسط کاربر مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف-MULTI LINE                                   ب-STATIC              

ج-Dy namic                                             د-input

5

د

64       

برای افزودن متن به stage از کدام ابزار زیر استفاده می شود ؟

الف)ابزارtext ازپانل tools                            ب)ابزار qtextاز پانل property   

ج)ابزارframeاز پانل tools                            د)ابزار formازپانل edit

5

الف

65       

با کدام یک از گزینه های زیر می توان محتویات صفحه را در یک پنجره جدید باز نمود؟

الف)_parent                                              ب)_top        

ج)_blank                                                   د)_self

5

ب

66       

برای تعیین متن پویا در پنجره propertyاز کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف)dynamic text                                      ب)edit text  

ج)static text                                              د)input text

5

الف

67       

با کدام از گزینه های زیر می توانیم فاصله بین خطوط را تنظیم کنیم ؟

الف)input                                                  ب)line spacing    

ج)left margin                                           د)right margin

5

ب

68       

با کدام یک از دستورات زیر می توانیم کاراکترهای یک متن را از هم جدا کرده .روی هر کاراکتر عمل دلخواهی را انجام دهیم ؟

الف)modify>text edit                                ب)modify >text select  

ج)modify>break apart                               د)modify>text change

5

ج

69       

در صورتی که بخواهیم متن ما دارای کادر باشد کدام گزینه باید انتخاب شود؟

الف)                                     show border ب)border

ج)border text                                            د)text border

5

الف

70       

می خواهیم توان عددی را نوشته کدام گزینه از لیست character position  را باید انتخاب کرد؟

الف)                                   subscript        ب)sup script

ج                                                     scriptد)normal

5

ب

71       

می خواهیم ادرس سایت را در صفحه ای نوشته که با کلیک روی ان وارد سایت شرکت شود.ادرس سایت شرکت را در کدام بخش خصوصیات متن قرار می دهند؟

الف)                                               formatب)link

ج)                                                   urllinkد)text

5

ب

72       

گزینه indent در پنجره ی خصوصیات متن چه ویژگی را تنظیم می کند؟

الف) فرو رفتگی متن سطر اول                        ب)حاشیه متن

ج)فاصله خط                                                د)فرورفتگی متن

5

الف

73       

توسط کدام گزینه قابلیت انتخاب شدن متن را به یک متن ایستا اضافه میشود؟

الف)Selectable                                     ب)Convert To shape

ج)Break Aport                                    د)Point Text

5

الف

74       

کدام نوع متن در فرم ورود اطلاعات بکار گرفته میشود؟

الف)Static Text                                     ب)Dynamic text

ج)Input text                                          د)paragraph text

5

ج

75       

برای مورب(مایل) نوشتن یک متن کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)                                             font sizeب)toggle the italic

ج)                  toggle the bold style           د)format

5

ب

76       

برای تعیین متن ورودی در پنجرهpropertyکدام گزینه قرار دارد؟

الف)dynamic text                                     ب)edit text    

ج)static text                                              د)input text

5

د

77       

کدام نوع متن درمحیط فلش مورد استفاده قرارنمی گیرد؟

الف)output(متن خروجی)                             ب)static(متن ایستا)     

ج)dynamic(متن پویا)                                  د)input(متن ورودی)

5

الف

78       

چند نوع متن رامی توان به سند flash mx اضافه نمود؟

الف) فقط متن های ثابت که از قبل اماده شده باشد

ب)متن های ورودی که نام مشخصات واطلاعات انها در فرم ها ثبت شده دباشد

ج)متن ثابت;متن ورودی ومتن پویا را می توان به سند اضافه نمود

د)متن خروجی

5

ج

79       

با کدام یک از گزینه های زیر.می توان محتویات صفحه را بدون باز کردن دریک پنجره مرورگر جدید وخالی درهمان پنجره  اصلی واولیه باز نمود؟

الف)parent                                                ب)top    

ج)blank                                                    د)self

5

الف

80       

برای تعیین متن پویا در پنجره propertyاز کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف)dynamic text                                      ب)edit text  

ج)static text                                               د)input text

5

الف

81       

با کدام از گزینه های زیر می توانیم فاصله بین خطوط را تنظیم کنیم ؟

الف)input                                                   ب)line spacing    

ج)left margin                                             د)right margin

5

ب

82       

جهت تنظیم مقدار حاشیه چپ و راست متن از کدام قسمت پنجره properties استفاده می شود؟

الف)Bahavior                                           ب)Spacing

ج)Margins                                               د)Format

5

ج

83       

لایه فعال لایه ای است که نماد.............درکنار عنوان ان نمایش داده میشود.

الف)قفل                                                       ب)چشم           

ج)برگه سفید                                                 د)قلم          

6

د

84       

چگونه می توان یک لایه را حذف کرد؟

الف)فشردن  کلید Delete روی نام لایه           

ب)انتخاب لایه و کلیک روی سطل زباله

ج)فشردن کلیک سمت راست روی نام لایه و انتخاب گزینه Delete Layer     

 د)همه ی موارد

6

د

85       

کدام آیکن نشان دهنده ی لایه فعال است؟

الف) Eye             ب)Rectangle            ج)Lock                د)Pencill

6

د

86       

چگونه میتوان نام لایه را تغییر داد؟

الف)کلیک روی نام لایه در بنجرهTimline         ب)دوبار کلیک روی نام لایه

ج)انتخاب منوی Modify وگزینه Edit name    د)انتخاب منوی Viewگزینه Edit nam layer

6

ب

87       

سازمان دهی مجموعه ای ازلایه ها توسط کدام نوع لایه امکام بذیر است؟

الف)لایه بوشه ای           ب)لایه راهنما            ج)لایه ماسک           د)همه موارد

6

الف

88       

دربنجره Timline در بخش Layer کدام یک از موارد زیر امکان بذیر نیست؟

الف)حذف لایه           ب)ایجادبوشه لایه           ج)کبی لایه            د)ایجادلایه

6

ج

89       

برای ترسیم شکلی از یک Symbol استفاده شده است بس از ترسیم Symbol رااصلاح کرده ایم کدام گزینه صحیح است؟

الف)اصلاحات روی شکل که قبلا ترسیم شده اعمال میشود.    

  ب)فقط زمانی که مجددا ازسمبل استفاده شوداثر میکند

ج)به شکل ترسمی که قبلا استفاده شده تاثیری ندارد         

د)برای اعمال تغییرات روی شکل قبلی سوال برسیده میشود

7

د

90       

در پنجره کتابخانه(Library)کدام عنصر نمایش داده نمی شود؟

الف)سمبل ها                                               ب)صداها       

ج)فایل ها یل پسوند swf                                د)تصاویر bitmap

7

ج

91       

برای باز کردن کتابخانه یک فیلم دیگر.ازکدام گزینه منوی fileاستفاده می کنیم

الف)import/import to stage                      ب)import/import to library

ج)open                                                      د)import/open external

7

د

92       

برای وارد کردن تصویربه محیط فلش کدام گزینه صحیح می باشد

الف)از طریق فرمان open                             ب)ازطریق فرمانclip bord       

 ج)ازطریق import to library                       د)هرسه مورد

7

د

93       

توسط کدام گزینه میتوان لیست کلیه ی سمبل ها را مشاهده کرد؟

الف)منوی window گزینه library                 ب)منویviewگزینه library    

ج)منوی window گزینه symbol                   د)منویviewگزینه symbol    

7

الف

94       

یک مربع ترسیم شده است میخواهیم ان را به یک سمبل تبدیل کنیم کدام گزینه صحیح است؟

الف)منویModify گزینهConvert to symbol      

    ب) منویModify گزینه symbol  

ج)منویinsertگزینه convert to symbol   

د)منوی Edit گزینه symbol   

7

الف

95       

دریک انیمیشن Motion tween نقش گزینه Orient to path چیست؟

الف)حرکت انیمیشن براساس مسیری خاص       ب)حرکت انیمیشن براساس تغییر جهت وشکستگی مسیر

ج)تغییر شتاب حرکت                                      د)دوران در هنگام حرکت

8

ب

96       

هرگاه با استفاده از (ctrl+Enter)contorl test movie یک فیلم رادر flash player بخش کنیم فایل با بسوند ....... تولید خواهدشد.

الف).html                 ب).fla                                      ج).png                    د).swf

8

د

97       

اگر در پانل property روی مثلث سفید رنگی که گوشه سمت راست پایین پانل است کلیک و در متن frame rate عدد 10 را تایپ کنیم چه عملی انجام می شود.

الف) یک کادر 10 در 10 سانتی باز می شود.                       

ب)یک جدول 10 ستونی باز می شود.

ج)برنامه کاربردی 10 فریم را در هر ثانیه نمایش خواهد داد.   

  د)روی صفحه 10 فریم ظاهر می شود.

8

ج

98       

Frame rate  نرخ نمایش فریم است که با واحد ..........مشخص می شود.

الف-kb                                                         ب-mb    

ج-fps                                                          د-html

 

8

ج

99       

در یک فریم کلیدی کدام گزینه تعیین کننده جهت چرخش شی می باشد؟

الف)RotateàDirection                        ب) RotateàCCW

ج)Position à Rotate                            د) à Rotate               scale           

8

ب

100    

ایجاد انیمیشن یک دایره که به دور خود می چرخد و به بالا وپایین حرکت می کند توسط کدام نوع فریم میانی ایجاد می شود؟

الف)Motion Tween                           ب) Motion Tween Cassic 

ج)Frame By Fram                      د)Shape Tween

8

الف

101    

در flash mx   چند نوع انیمشن میانی می توان ایجاد است؟

الف)یک نوع به نام in between                                     

 ب)دو نوع motion tween ,shape tween

ج)سه نوع between-tween,motion tween,flash tween

  د)between,shape tween

8

ب

102    

با چه روشی می توان شتاب برخی از انواع حرکتها را افزایش و برخی را کاهش داد تا انیمیشن به حالت طبیعی حرکت کنند.

الف) با جلوه های ease in و ease out               ب) با روش motion in و motion out

ج)با روش tweeng که بین دو گزینه قرار دارد.     د)همه موارد

8

الف

103    

کلید.............برای ایجاد یک فریم کلیدی خالی به کار می رود.

الف)f5                                                          ب)f7          

ج)f6                                                             د)f9

8

ب

104    

اگر پس از رسم یک شکل در فریم اول روی همان فریم راست کلیک نماییم و فرمان creat  motion tween, را ایجاد کنیم چه اتفاقی می افتد؟

الف)فلش یک movie clip می سازد.                   ب)فلش یک انیمشن از نوع فریم به فریم می سازد.

ج)فلش شکل را تبدیل به تصویر برداری می کند.       د)فلش شکل را تبدیل به تصویر گرافیکی می کند.

8

د

105    

انیمشن از نوع motion tween   فقط روی..........انجام می شود.

الف)گروه ها                                                   ب)سمبل ها

ج)فریم های کلیدی خالی                                    د)اشکالها

8

ب

106    

برای چرخش شکل جهت عقربه های ساعت در پانل properties    از منوی rotate    کدام حالت را بر می گزینیم؟

الف)cw                                                         ب)Ccw                

ج)Auto                                                        د)none

8

الف

107    

کدام گزینه در مورد لایه راهنما (add quide layer)صحیح می باشد؟

الف)لایه راهنما در انیمشن نهایی نیز دیده خواهد شد.

ب)تععین یک لایه مجزا برای انیمشن های دیگر.

ج)لایه راهنما باعث افزایش حجم پروژه نهایی می شود.

د)تعیین مسیر از قبل تعیین شده برای حرکت انیمیشن ایجاد می شود.

8

د

108    

با انخاب منوی ease   در پانل properties   وتعیین مقدار100- در اولین فریم یک Motion Tween چه تغییری در انیمیشن ایجاد شده حاصل می شود؟

الف)سرعت انیمیشن بالا می رود                         ب)در سرعت انیمیشن تاثیر دارد

ج)انیمیشن در طول مسیر کند خواهد شد                 د)انمیشن در طول مسیر شتاب خواهد گرفت.

8

د

109    

توسط کدام کلید می توان یک فریم را به فریم کلیدی تبدیل کرد؟

الف)f8                                                          ب)f7                      

ج)f6                                                             دf5

8

ج

110    

بصورت پیش فرض در یک فیلم فلش چند فریم در هر ثانیه نمایش داده می شود؟

الف)12                                                        ب)15                       

ج)14                                                           د)21

8

الف

111    

حرکت مستقل چند شکل مختلف در.................امکان پذیر است؟

الف)یک لایه            ب)لایه انتهایی              

ج)لایه بالایی               د)لایه های جداگانه

8

د

112    

فریمی که  ابتدا یا انتهای یک حرکت را نمایش می دهد چه نام دارد؟

الف)فریم اولیه            ب)فریم علامت دار              ج)فریم خالی               د)فریم کلیدی

8

د

113    

فریم های میانی بین دو فریم اغازوپایان حرکت توسط گزینه.............بوجود می اید؟

الف)motion tween                                       ب)animation

ج)transition                                                  د)3dfade

8

الف

114    

بااستفاده ازچه گزینه ای می توان مسیری منحنی شکل برای حرکت یک شی تعریف کرد؟

الف)motion guide                                        ب)rulers

ج)cirele motion                                          د)grid

8

الف

115    

با کدام یک از کلید های میانبر زیر میتوان به ترسیم مورد نظر Shape hint اضافه کرد؟
الف)ctrl+h                                                    ب)shift+ctrl+h   

ج)ctrl+t                                                       د)shift+ctrl+t                                                    

9

ب

116    

برای تبدیل متن به عناصر گرافیکی مستقل باید از دستورات.........................استفاده کرد؟
الف)convert to symbol                                ب)trace bitmap   

ج)breat apart                                                د)ctrl+z

9

ج

117    

قابی که بین دو قاب کلیدی متوالی قرارمی گیرد و محتویات ان  از طریق میان یابی با flashایجاد میشود در اصطلاح ..................نامیده میشود؟

الف)keyframe                                             ب)frame    

ج)blank key frame                                     د)blank frame

9

ب

118    

برای ایجاد یک انیمیشن میانی که در ان قرار است یک مربع به دایره تبدیل شود از کدام روش برای انیمیشن سازی استفاده کنیم؟

الف)motion tweening                                ب)shap tweening    

ج)فریم به فریم                                               د)ایجاد این نوع انیمیشن امکان پذیر نیست

9

ب

119    

فرق اساسی ایجاد یک انیمیشن از نوع میانی tweeni با ایجاد یک انیمیشن با روش فریم به فریم در چیست؟

الف)حجم فایل افزایش میابد                               ب)حجم فایل کاهش میابد    

ج)ایجاد انیمیشن میانی وقت گیر است                   د)کنترل کاربر روی تک تک فریم ها بیشتر است   

9

ب

120    

منظور از دکمه onion skin   در خط time line چیست؟

الف)ایجاد لایه جدید                                         

ب)ایجاد لایه راهنما   

ج)محتوای فریم های مجاور را در هم ادغام میکند   

د)محتوای فریم های مجاور را به صورت محو شده نمایش میدهد

9

د

121    

درصورتی که بخواهیم شئ را به صورت مکررمورد استفاده قراردهیم بهتر است آن را در کدام قسمت یک از قسمت های زیر ذخیره سازی کنیم؟

الف)Panel                ب)Layers                ج)Time Line         د)Liberery

9

د

122    

مفهوم شکل میانی در فریم یک تا پنجاه چیست؟

الف)در فریم اول شکل کامل است و در فریم پنجاه شکل کم رنگ می شود.

ب)در فریم اول کامل ترسیم ناگهان ظاهر و تا فریم پنجاه ثابت می شود.

ج)از فریم اول تا فریم پنجاه  رفته رفته به شکل نهایی تبدیل میشود.

د)در فریم اول شکل مشاهده نمیشود و در فریم پنجاه ناگهان پر رنگ میشود.

9

ج

123    

درکدام انیمیشن به جای نمونه ها روی اجسام اصلی عملیات انجام می شود؟

الف)Motion tween                                     ب)shape tween

ج)classic tween                                         د)onion skin

9

ب

124    

از این حالت برای ایجاد نقاشی متحرک استفاده شده و این اجازه را داده تا فریم های قبل و بعد را همزمان در صفحه طراحی مشاهده نماییم

الف) Onion Skin                                        ب) Guide             

ج)Motion Tweening                                 د) Shape Tweening

9

الف

125    

انتخاب کدامیک از موارد زیر جهت ایجاد انیمیشن برای تغییر از یک شکل به شکل دیگر بکار می رود؟

الف)create motion tween                            ب)create shape tween

ج)                               create classic tweenد)create bitmap tween

9

ب

126    

کدام نوع فریم میانی برای تبدیل یک شکل به شکل دیگر استفاده میشود ؟

الف)shape tween                                         ب)convert shape

ج)object properties                                     د)style

 

9

الف

127    

برای ایجاد یک نقطه کنترلی روی شکل کدام گزینه را از زیر منوی shape را انتخاب می کنیم؟

الف)convert line to fills                              ب)advanced smooth

ج)add shape hint                                        د)optimize

9

ج

128    

کدام ابزار برای انتخاب گروهی فریم ها استفاده می شود؟

الف)onion                                                   ب)multiple frames

ج)modify onion                                          د)selection

9

ب

129    

یک لایه maskهمیشه................راmaskمیکند.

الف)لایه بالایی                                               ب)لایه تیره          

ج)لایه شفاف                                                  د)لایه زیر                                                          

11

د

130    

توسط این لایه می توان لایه های زیرین را پوشش داد و مانع از نمایش عناصر آنها شد.

الف)Tween Layer                                        ب)Normal                       

ج)Guide                                                      د)Mask

11

د

131    

کدام یک از موارد زیردر موردلایه ماسک ولایه ماسک شده درست است؟

الف)لایه ماسک شده به صورت زیرمجموعه لایه ماسک در آمده این یعنی این لایه تحت تاثیر  لایه بالایی قرار گرفته است .

ب)لایه ماسک ولایه ماسک شده به حالت غیر قابل ویرایش یا قفل شده در می آیند .

ج)آیکن کنار نام لایه ها در لایه ماسک ولایه ماسک شده تغییر شکل می دهند.

د)هر سه مورد

11

د

132    

اشکالی که به عنوان ماسک در این لایه قرار می گیرند........و حتی ........انها هیچ تاثیری در ماسک ندارد

الف)رنگ دور خط-شکل عنصر                          ب)طیف رنگ-شکل عنصر

ج)شکل عنصر-رنگ دور خط                             د)رنگ پر کننده-رنگ دور خط

11

د

133    

لایه..........در حقیقت پوششی است که روی صفحه قرار گرفته باعث نمایش بخشی از عناصر موجوددر صفحه و مخفی شدن عناصر دیگری از صفحه می گردد

الف) لایه راهنما                                               ب)لایه ماسک            

 ج)لایه ماسک شده                                           د)لایه معمولی

11

ب

134    

برای ذخیره کردن انیمیشن به صورت سمبل از کدام نوع سمبل استفاده می کنیم؟

الف-Graphic                                                ب- Movie Clip                                                

 ج-Symbol                                                   د-Button

12

ب

135    

برای ایجاد یک دکمه نامرئی بایستی یک شی در ناحیه ...............ترسیم شده و سایر نواحی یک کلید خالی باشد

الف)hit                                                         ب)down     

ج)over                                                         د)up

12

ج

136    

این وضعیت تععین کننده زمانی است که نشانگر موس روی ان نیست؟(در ساخت کلید)

الف)up                   ب)over                        ج)down                    د)hit

12

الف

137    

برای ساختن  یک سمبل از نوع فیلم نمایشی از کدام منو استفاده می کنیم؟

الف-Insert                                                    ب-Edit                 

 ج-Modify                                                   د-Window

12

الف

138    

کدام یک از موارد زیر جزء خط زمان سمبل نوع دکمه نمی باشد؟

الف-Up                                                        ب-Button            

ج-Over                                                       د-Down

12

ب

139    

فریم Hitدر خط زمان سمبل نوع دکمه نشانگر ............می باشد؟

الف-حالت عادی کلید                                         ب-اجرای فریم کلید

ج-محدوده کلید                                                 د-تغییر شکل کلید با کلید کردن

12

ج

140    

برای ایجاد یک سمبل جدید از نوع دکمه کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف-Insert/Convert Symbol/Button             ب-Insert/Break Apart/Button

ج-Modify/New Symbol/Button                   د-Insert/New Symbol/Button

12

د

141    

دکمه های ایجاد شده شامل کدام حالات زیر است؟

الف-    UpوDown                                       ب-Left وRight

ج-    Over وHit                                           د-گزینه الف و ج

12

د

142    

چگونه یک شکل ترسیم شده را به دکمه  تبدیل میکنیم ؟

الف)convert to symbol à button               ب) convert to symbol à action                               

ج)insertànew symbol                                  د)import symbol

 

12

ج

143    

کدام حالت یک دکمه شکل دکمه را هنگام قرارگیری ماوس روی ان نمایش میدهد؟

الف)down                                                   ب)up                   

ج)over                                                       د)front

12

ج

144    

دکمه ای که فقط ناحیه ی hitان دارای شکل است چه نوع دکمه ای را به وجود می اورد؟

الف)ثابت              ب)بدون متن                        ج)متحرک             د)نامرئی

12

د

145    

برای ایجاد یک دکمه با جلوه صوتی ,وقتی مکان نما روی آن قرار می گیرد ,معمولا صدا را در حالت .........قرار می دهند؟

الف-در حالت Hitقرار می دهند                           ب-در حالت DownوUp قرار می دهند

ج-در حالت Overقرار می دهند                          د-در حالت Leftقرار می دهند

12

ج

146    

در صورتی که بخواهیم هنگامی که اشاره گر ماوس روی دکمه قرار می گیرد رنگ دکمه عوض شود در کدام یک از فریم های زیر رنگ دکمه را تغییر دهیم؟

الف-Down                                                  ب-Over              

د-Up                                                          د-Hit

12

ب

147    

برای فعال کردن حالت نمایش دکمه های ایجاد شده در Stageاز کدام ویژگی  زیر استفاده می کنید؟

الف-از ویژگیFlash Player                         

 ب-از ویژگی Enable Simple Buttonااز منویControl

ج-از ویژگی Buttonاز منویFile

د-همه موارد

12

ب

148    

کدام یک از فرمت های زیر قابلimportبه محیط فلش نیست؟

الف)jpg                                                      ب)png                  

ج)doc                                                        د)psd

13

ج

149    

برای وارد کردن تصویر به محیط فلش کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف)از طریق فرمانopen                                ب)از طریق فرمانimport to library

ج)از طریقclip board                                   د)هر سه مورد

13

د

150    

کدامیک از فرمت های فایلی زیر قابلیت پخش در flash playerرادارد؟

الف)3gp                                                     ب)Avi                 

 ج)flv                                                         د)mov

13

ج

151    

در پنجرهimportامکان وارد کردن متن با کدام یک از روش های زیر وجود دارد؟

الف)متن قابل ویرایش                                      ب)متن تصویری

ج)متن برداری                                               د)هرسه مورد

13

د

152    

برای توقف و حذف یک فیلم بارگزاری شده از کدام دستور استفاده می شود؟

الف)stop()                                                 ب)stop movie      

ج)unhoadmovie                                         د)gotoAndstop

13

 

153    

در صورتیکه بخواهیم در زمان انتشار فیلم (publish) ,فایل داری حجم کمتری باشد .کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف)Debugging permitted                         ب)password 

  ج)protect from import                             د)compress movie

13

 

154    

توسط کدام گزینه در پنیره  publish setting می توانیم شفافیت پنجره را کنترل نمائیم؟

الف)window mode                                    ب)Quality  

ج)scale                                                     د)Dimensions

13

 

155    

برای وارد کردن تصویر به کتاب خانه فلش کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف) از طریق فرمان Open                         ب)از طریق فرمان Inport to liberery

ج)از طریق clip Board                              د)هر سه مورد

13

د

156    

برای مشاهده ی یک فیلم فلش کدام گزینه صحیح است ؟

الف)منوی controlگزینه ی test movie                     ب)منوی control گزینه ی test scence

ج)منوی windowگزینه ی test movie                      د)منوی windowگزینه ی test scence

13

الف

157    

فیلم فلش را ایجاد و ذخیره کرده ایم پس از یکبار تست (test movie)فایل با کدام  پسوند ایجاد میشود؟

الف)Swf                        ب)Fla                     ج)Tst                      د)Mov

13

الف

158    

کدام گزینه جهت ا نتشار فیلم  مناسب است ؟

الف)File > publish                               ب)view>publish

ج)Window > publish                           د(Modify> publish

13

الف

159    

کدام نوع فایل فیلم فلش درصفحات وب به کار گرفته می شود؟

الف)Fla                                                    ب)Flv

ج)Swf                                                      د)projector

13

ب

160    

کدام گزینه صحیح است؟

الف)در فلش  می توان صوتی ایجاد نمود                                                                                   

ب)فلش فقط از فایل های صوتی با پسوند wav پشتیبانی میکند

ج)در فلش میتوان فایل صوتی مورد نظر را مستقیما به فیلم اضافه نمود

د)میتوان صدا را در هر لایه ای قرار داد 

14

د

161    

کدام حالت پخش صدا مخصوص صفحات وب است؟

الف)stop                                                     ب)stream                      

 ج)even                                                     د)srart

14

ب

162    

کدام تنظیم برای هم زمانی صوت و تصویر در فیلم فلش استفاده میشود؟

الف)stop                                                    ب)event        

 ج)start                                                      د)stream

14

د

163    

کدام گزینه سبب میشود صدای به کار گرفته شده مرتبا تکرار میشود؟

الف)repeat                                                  ب)loop                 

 ج)play                                                      د)not stop

14

ب

164    

توسط کدام گزینه از منوی فایل میتوان شکل , فیلم یا صوت و عکس را وارد کتابخانه نرم افزار فلش نمود؟

الف)import  to stage                                   ب)import to library

ج)import                                                    د)export

14

ب

165    

در پنجره خصوصیات صدا توسط کدام گزینه می توان حجم صدارا به تدریج کم و زیاد کرد ؟                                                    الف) Effect                                               ب)                  sound

ج)                                                      sync د)                      repeat 

14

الف

166    

در پنجره خصوصیات فایل صوتی کدام ایتم نمایش داده نمی شود؟

الف)محل قرارگیری فایل                                  ب)اندازه فایل

ج)پسوند و نوع فایل                                          د)نرم افزار پخش فایل

14

د

167    

کدام صدا برای پیاده سازی در صفحات وب مناسب نیست؟

الف)stop           ب)stream                                      ج)start                                      د)play

14

 

168    

کدام روش فشرده سازی برای صوت های streaming وطولانی مناسب می باشد؟

الف)adpcm                                                ب)mp3   

ج)raw                                                        د)speech

14

ب

169    

کدام روش فشرده سازی برای صداهای انسان بهینه سازی شده است؟

الف)adpcm                                                ب)mp3   

ج)raw                                                        د)speech

14

د

170    

در پنجره خصوصیات صدا توسط کدام گزینه می توان حجم صدا را به تدریج کم یا زیاد کرد.

الف)Effect                                                 ب)Sound                        

ج)Sync                                                      د)Repeat

14

الف

171    

کدام جلوه صوتی برای انتقال تدریجی یک صدا از بلندگوی راست به چپ استفاده میشود؟

الف)left channel                                        ب)right channel  

 ج)fade to left                                            د)fade to right

14

الف

172    

کدام جلوه صوتی صدا از بلندگوی سمت چپ پخش شود؟

الف)left channel                                        ب)right channel  

 ج)fade to left                                            د)fade to right

14

الف

173    

برای کم کردن تدریجی صدا  از کدام جلوه صوتی  استفاده میشود؟

الف)fade out                                              ب)fade in   

ج)fade to left                                             د)fade to right

14

ب

174    

کدام تنظیم هماهنگ سازی  صدا به عنوان تنظیم پیش فرض میباشد؟

الف)event                                                  ب)start  

 ج)stop                                                      د)stream

14

الف

175    

در کدام تنظیم هماهنگ سازی صدا به طور کامل با timeline همزمان است؟

الف)event                                                  ب)start   

ج)stop                                                       د)stream

14

د

176    

کدام تنظیم هما هنگ سازی صدا برای پخش در اینترنت مناسب می باشد؟

الف)event                                                  ب)start   

ج)stop                                                       د)stream

14

د

177    

برای تکرار پخش صدای 15ثانیه ای در 15 دقیقه کدام گزینه صحیح است؟

الف)عدد جلوی loopباید برابر 15 باشد              ب) عدد جلوی repeatباید برابر 15 باشد

ج) عدد جلوی loopباید برابر60 باشد                 د) عدد جلوی repeatباید برابر 60 باشد

14

د

 

178    

اگرa=5  باشدخروجی عبارت   a*=3  کدام گزینه است؟

الف-15                                                       ب-2                 

ج-1                                                             د-0

15

الف

179    

کدام نوع داده برای اعدادصحیح کوچک منفی مناسب است؟

الف)int                                                       ب)uint                     

ج)Boolean                                                 د)number

15

الف

180    

Comment چیست؟

الف)توضیحات برای کدنویسی در اکشن اسکریپت  ب)توضیحات برای فریم کلیدی

ج)فایل متنی قابل اجرا                                     د)الف و ب

15

د

181    

برای دسترسی به مشخصات اشیا در اکشن اسکریپت از کدام ویژگی پنجره خصوصیات استفاده می شود؟

الف)istance name                                      ب)Movie clip  

ج)Name                                                    د)Comment

15

الف

182    

کدام کادر Properties  برای نامگذاری نمونه ها می باشد؟

الف)Name                                                 ب)Movie Clip

ج)Instance Name                                      د)Comment

15

ج

183    

کدامیک از موارد زیر درباره اصول کدنویسی در اکشن اسکریپت صحیح نیست؟

الف)حساس بودن به حروف کوچک و بزرگ 

ب)نام کلاسها همیشه با حروف کوچک و بزرگ شروع می شوند

ج)ثابتها به طور کامل با حروف بزگ نوشته می شوند

د)کلمات رزرو شده به رنگ خاکستری دیده می شوند

15

د

184    

برای مشخص کردن اشیایی که درون یکدیگر قرارمیگیرند از علامت........استفاده می کنیم؟

الف)نقطه                                                     ب){}          

ج)*                                                            د):

15

الف

185    

کدام یک از عبارات زیر صحیح نیست؟ 

الف)Var s1:string;                                     ب)Var s1:string="hello"

ج)Var s1="hello";                                     د)s1="hello";

15

ج

186    

کدام گزینه برای نامگذاری یک متغییر درست نیست؟

الف)$st                                                      ب)$12           

ج)a-s                                                         د)and

15

د

187    

کدام یک از دستورات زیر یک متغییر را معرفی میکند؟

الف)Var clas:string;                                  ب) date  Var dd:date=new      

ج)Var student:object;                               د)Var clip1:movie clip

15

الف

188    

کدام یک از دستورات زیر یک کلاس جدید ایجاد میکند؟

الف)Var clas:string;                                  ب)Var dd:date=new      

ج)Var student:object;                               د)Var clip1:movie clip

15

ب

189    

کدام یک ازدستورات زیر یک شی را معرفی میکند؟

الف)Var clas:string;                                  ب)Var dd:date=new     

 ج)Var student:object;                              د)Var lip1:movie clip

15

ج

190    

خروجی برنامه زیر چیست؟                                            

                                                                                                                              a=3

                                                                                         Trace(a-=1);

الف)1                        ب)2               ج)3                         د)4

15

ب

191    

خروجی برنامه زیر چیست؟                                            

                                                                                                                              a=4

                                                                                         Trace(a%=3);

الف)1                        ب)2               ج)3                          د)4

15

الف

192    

خروجی برنامه زیر چیست؟                                            

                                                                                                                              a=4

                                                                                         Trace(mi=2);

الف)true                   ب)false           ج)0                         د)1

15

الف

193    

خروجی برنامه زیر چیست؟                                            

                                                                                                                              a=4

                                                                                         Trace(a%=3);

الف)  true                 ب) false            ج)0                       د)1

15

الف

194    

کدام دستور مختصات افقی New box رابراساس محل کلیک ماوس تغییر میدهد؟

الف)New box.x=stage.mousex                 ب)New box.y=stage.mousey

ج) New box.x=stage.x                             د)New box.x=stage.y

15

الف

195    

کدام متد برای رویدادماوس استفاده میشود؟

الف)Event                                                ب)mouse Event      

ج)add Event listener                                د)Void

15

ج

196    

ازکلمه ..............برای زمانی استفاده میشود که نوع خروجی تابع مشخص نیست؟

الف)Event                                                ب)mouse Event              

ج)add Event listener                               د)Void

15

د

197    

برای تعیین ارتفاع شی ازکدام ویژگی استفاده میشود؟

الف)x          ب)y              ج)Height              د)Width

15

ج

198    

خروجی برنامه ی زیر چیست؟                                var n:object={x:20,y:30,z:8

For (var[:string in n)

{

Trace('ali');}

الف-1بار ali را نمایش می دهد

ب-2 بار ali را نمایش می دهد

ج-3بار ali را نمایش می دهد

د-دستور غلط است

15

ج

199    

خروجی برنامه ی زیر چیست؟                                                         var n :int=0;

الف- خروجی ندارد                                                                                            Do{

ب-1                                                                                                              N++;

ج-5و4و3و2و1                                                                                          Trace(n);

د-4و3و2و1                                                                                       While(n>5);{

15

ب

200    

در اکشن اسکریپت به هرعنصر درون فلش ........ می گویند.

الف)شی                                                             ب)کلاس

ج)متد                                                                د)رویدادها

15

الف

201    

در اکشن اسکریپت به گروهی از اشیا .......... می گویند

الف)کلاس                                                           ب)رویداد

ج)متد                                                                  د)شی

15

الف

202    

مشخصه های اصلی کلاس کدام است؟

الف)Peropertie (ویژگی)                                       ب)متد

ج)رویداد                                                                د)همه ی موارد

15

د

203    

عمل کلیک یک ............ است

الف)کلاس                                                           ب)رویداد

ج)متد                                                                  د)شی

15

ب

204    

عملیاتی که به صورت تابع نوشته می شوند و برای کنترل اشیا به کارمیروند .......... می گویند

الف)کلاس                                                           ب)رویداد

ج)متد                                                                   د)شی

15

ج

205    

وقایعی هستند که شی می تواند نسبت به آنها واکنش نشان دهند را چه می گویند

الف)کلاس                                                           ب)رویداد

ج)متد                                                                  د)شی

15

ب

206    

کدام نوع داده برای متغیرهای رشته ای مناسب است؟

الف)string                 ب)uint                            ج)Boolean                   د)number

15

الف

207    

به جای استفاده  از دستورات if  تودر تو می توان از دستور ....... استفاده کرد ؟

الف. For               ب. Switch ….. case                    ج. While      د. For…. in

15

ب

208    

کدام یک از حلقه های زیر بر اساس تعداد ویزیگی شی مشخص شده تکراری می شود ؟

الف.for       ب. Do….. while                  ج. While                 د. For… in

15

د

209    

کدام یک از دستورات زیر برای حلقه ای که تعداد دفعات تکراری ان مشخص است به کار می رود ؟

الف.  For          ب. Do ….. while          ج. While          د. For ….. in

15

الف

210    

خروجی برنامه ی زیر چیست ؟

الف. 1 و2و3و 4

ب. 0و1و2و3 و4

ج. 0 و1 و2 و3 و4 و5

د. 1و 2و 3 و 4 و5

                                                                                                                       Var n :int=0;

While(n<5)

{

   N++;

Trace (n);

}

15

ب

211    

متغیر.....فقط در محدوده{ }قابل دسترسی است.

الف)متغیرمحلی(local)                      ب)متغیرسراسری(global)    

ج)همه نوع متغیر                               د)متغیرفراگیر

15

الف

212    

کدام نوع داده برای اعداد صحیح بدون علامت مناسب است؟

الف)int                     ب)uint                            ج)Boolean                   د)number

15

ب

213    

ثابت max-value  چه کاربردی دارد؟

الف)برای پیدا کردن حد پایین متغیرهای عددی      ب)برای پیدا کردن حد بالای متغیرهای عددی

ج)برای پیدا کردن حدبالای متغیرهای رشته ای      د)برای پیدا کردن حد پایین متغیرهای رشته ای

15

ب

214    

کدام نوع داده برای اعداد اعشاری مناسب است؟

الف)int                   ب)uint                            ج)number                  د)string    

15

ج

215    

کدام نوع متغیر در کل برنامه شناخته شده است؟

الف)محلی(local)       ب)سراسری(global)             ج)الف و ب                  د)متغیرهای پویا

15

ج

216    

کدام متد پخش فیلم را به متد قبلی منتقل می کند؟

الف)       This.go to and play (25);             ب) This.go to and stop  (25);

ج) ; Next frame (25)                                   د)prev from() ;

15

د

217    

کدام متد اجرا فیلم را به فزیم 25 منتقل کرده و سپس متوقف  می کند؟

الف)       This.go to and play (25);     ب) This.go to and stop  (25);

ج) ; Next frame (25)                         د)prev from() ;

15

ب

218    

گزینه Export script  در پانل Action چه استفاده ای دارد؟

الف) برای تولید script خارجی                    ب) برای استفاده از script خارجی

ج)برای ویرایش اسکریپت خارجی                 د) برای تولید اسکریپت داخلی

15

الف

219    

گزینه import script چه کاربردی دارد؟

الف) برای تولید script خارجی                         ب) برای استفاده از script خارجی

ج)برای ویرایش اسکریپت خارجی                      د) برای تولید اسکریپت داخلی

15

ب

220    

کدام حلقه تحت هر شرایطی حداقل 1بار تکرار میشود؟

الف-for                     ب- while       ج- while  do….              د-switch…case

15

ج

221    

حلقه زیرچند بار تکرار میشود؟

Var i:int=3

For(i=0;i<=5;i++)

{  Trace('action');

}

الف-2بار               ب-3بار            ج-5بار           د-6بار

15

الف

222    

با توجه به  قطعه برنامه زیرکدام فراخوانی صحیح  است؟                                                      

Function asd (m : string)

الف-asd   'action'                                  ب- asd()

ج- "action") ()asd                              د "action"-               asd

15

ج

223    

اسکریپت چیست؟

الف)مجموعه کد های قابل اجرا                                   ب)مجموعه کد های غیر قابل اجرا

ج)مجموعه کد های ایجاد شده پس از اجرا                      د)instance name

15

الف

224    

اخرین نسخه اکشن اسکریپت در فلش cs4 کدام گزینه است؟

الف) اکشن اسکریپت1                         ب)اکشن اسکریپت2

 ج)اکشن اسکریپت3                                د)اکشن اسکریپت4

15

ج

225    

برای نمایش پانل اکشن اسکریپت از کدام کلید تابعی استفاده میشود؟

الف)f6              ب)f7            

 ج)f8                    د)f9

15

د

226    

برای نوشتن چندین خط توضیحات از کدام گزینه استفاده میشود؟

الف) متن را بعد از علامت // مینویسیم                            ب) متن را بین دو علامت/    / مینویسیم

ج)متن را بین دو علامت/ * */ مینویسیم                           د)متن را بین دو علامت */  / * مینویسیم

15

ج

227    

رنگ متن توضیحی ر حالت پیش فرض کدام است؟

الف)خاکستری            ب)ابی          

  ج)زرد            د)سبز

15

الف

228    

در کدام حالت پرچم قرمز رنگ به فریم اضافه میشود؟

الف)بعد از اضافه کردن توضیحات                       ب)بعد از اضافه کردن بر چسب

ج)بعد از حذف برچسب                                   د)بعد از حذف توضیحات

15

ب

229    

کدام نام گذاری برای instance name مناسب میباشد؟

الف)if                       ب)3am         ج)$am                  د)ac scr

15

ج

230    

کدام یک از دستورات زیر صحیح است؟

الف)mybutton.width:500;                   ب)my button width=500

ج)my button width(500)                  د) my button width{500}

15

ب

231    

اگر در فریم جاری,کدهای اکشن اسکریپت اضافه شود کدام علامت در فریم قرار می گیرد؟

الف)S                               ب)a                        ج)H                  د)A

15

ب

232    

برای تعیین پهنای شی , از کدام ویژگی استفاده می شود؟

الف)X        ب)Y                          ج)Height               د)Width

15

د

233    

برای درج تابع Traceازکدام گزینه استفاده می شود؟

الف)Ctrl+Esc       ب)Esc+T        ج)Esc+TR      د)Ctrl+TR

15

ج

234    

برای ارجاع به خط زمانی که کد در آن ظاهر شده است از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)This       ب)Frame             ج)Tab                   د)Index

15

الف

235    

کدام متد آرگمان ورودی ندارد؟

الف)Stop                                                ب)Go To And Play    

 ج)Go To And Stop                                د )الف وج

15

الف

236    

کدام متد برای پخش قیلم  متوقف شده مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف)Next Frame                               ب)Go To And Play    

 ج)Go To And Stop                            د)play

15

د

237    

 کدام متد برای پخش قیلم  خاص مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف)Next Frame                                                      ب)Go To And Play     

ج)Go To And Stop                                                   د)play

15

ب

238    

کدام اکشن زیر سبب پرش فیلم به فریم 50 همان صحنه میشود؟

الف)on (release) {gotoFrame(50);}                        ب)on (release) {frame=50)

ج)on (release) {goto(50);}                                    د)gotoAndplay(50);

 

 

15

د

239    

به کار گیری کدام اکشن در یک دکمه سبب توقف نمایش فیلم میشود؟

الف) stop()                                                             ب)stopmovie();

ج) nextframe()                                                       د)stopfilm();

 

15

 

 

240    

کدام Action باعث تغییر یک صحنه می شود.

الف)Play( )                                                            ب)Next Frame( )                                        ج) GotoAndPlay( )                                               د) GotoAndPlay("scene 2",1)

15

د

241    

استفاده از کدام کلید سبب فراخوانی پنجره ی کد نویسی   Acttion Script می شود؟

الف)F9                                            ب)F6                           ج)F7                  د)F8

15

الف

242    

کدام دستور زیر برای انتقال هد به فریم60 از صحنه "Main"  و توقف نمایش به کار مکی رود؟

الف)go to And stop(60,"main")                            ب) go to And play(60,"main")  

ج) go to And stop("main", 60)                             د) go to And play("main",60)

15

ج

243    

منظوراز خاصیت   ymouse  کدام است ؟

الف)این خاصیت مختصات x مکان نما بر حسب inch بر میگرداند

 ب) این خاصیت مختصات y مکان نما بر حسب پیکسل بر میگرداند

 ج) این خاصیت مختصات x مکان نما بر حسب پیکسل بر میگرداند

 د)  این خاصیت مختصات y مکان نما بر حسب inch بر میگرداند  

15

ب

244    

کلمات رزروشده در اکشن  اسکریپت  در حالت پیش فرض با چه رنگی نمایش داده می شود ؟

الف)سبز                        ب)خاکستری                         ج)آبی                         د)سیاه

15

ج

245    

کدام علامت برای بسته نمودن کدهای داخل علامت {}از کدام علامت استفاده می شود؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف)                      

 

 

 

 

 

  ب)*                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج){ }                                                           

  د)

 

15

ج

246    

اکشن چیست؟

الف)هرچیزی که روی صحنه قرار دارد گویند                                                                                                         

ب)تعدادی فرمان است که به فلش می گوید چه عملکردی داشته باشد                                                                                 

ج)تابع نام دیگر اکشن است                                                                                                                               

د)نام حالتی از نمایش است                                                                                                                                

15

ب

247    

کدام گزینه در مورد تابع مقابل صحیح است؟ 

Function  fns(x,y)

{  sum:=x+y;

Return(sum/2);}                                                                                     

الف)تابع دو مقدار را گرفته و حاصل جمع ان دو را نمایش می دهد                                                                                 

ب)تابع دو مقدار را گرفته میانگین آنرا برمی گرداند.                                                                                       

ج)هرخط با علامت سمی کالن باید پایان پذیر باشد                                                                                                     

د)شکل دستوری تعریف تابع نادرست است                                                                                                            

15

ب

248    

جهت نمایش پنجره اکشن کدام گزینه صحیح است ؟ 

 الف)                         f8  ب)f9                      ج)                         ctrl+f9   د)f6                                                                                                

15

ب

249    

در محیط تایپ اکشن اسکریپت چنانچه بخواهیم اطلاعات لازم در مورد یک فرمان کسب کنیم کدام گزینه مناسب است؟    

الف)                       insert a target path ب)Refernces

ج)  Debug option                                 د)        syntax

15

ب

250    

در قالب بندی اتومات کدام عمل صورت می گیرد؟

الف)قراردادن ; در انتهای هر دستور              ب)قرار دادن<<>> در دو طرف رشته ها

ج)حذف پرانتز اضافی                                  د)تبدیل حروف های بزرگ به کوچک

15

الف

251    

پسوند فایل های اکشن اسکریپت خا رجی کدام است؟

الف- as        ب- swf                ج- fla                     د-fls 

15

الف

252    

کدام نوع دادهای برای اعداد صحیح مثبت کمتر از 100 مناسب میباشد ؟

الف-int         ب- uint            ج-number          د- boolea(

15

ب

253    

کدام نوع دادهای برای متغیر های که دارای دو حالت صحیح و غلط است مناسب میباشد ؟

الف-int         ب- uint           ج-number          د- boolean

15

د

254    

کدام ناگذاری برای یک متغیر مناسب میباشد ؟

الف-$actions        ب-a int          ج-  3 int           د-for

15

الف

255    

توسط این متد می توان فیلم های فلش و فایل های تصویری را بارگذاری کرد.

الف) GotoAndPlay         ب) Load movie         ج)Action           د)publish

15

د

256    

کدام گزینه عملگر مقایسه ای است ؟

الف- =!                         ب- =/                ج-  =+                            د-  =%

15

الف

257    

کدام عملگر معادل and منطقی میباشد ؟

الف – $$                    ب- &&                    ج- ||                           د- %%

15

ب

258    

دستورات توقف(stop) ,پخش(play)  در کدام دسته بندی از پنجره Action وجود دارد.

الف)Operators                                             ب)Objects             

  ج)Timeline Control                                 د)Functions

15

ج

259    

این رویداد در بخش Action script   زمانی اجرا می شود که دکمه ماوس رها شود؟

الف)rollout                ب)rollover            ج)on press                      د)on release

15

د

260    

رویدادی از ماوس است که پس از خارج شدن ماوس از محدوده ی مورد نظر به خارج عمل می کند؟

الف)relase           ب)roll over               ج)roll out           د)key press

15

ج

261    

برای دسترسی سریع  به مولفه ها در فلش از کدام کلید ترکیبی استفاده می شود؟

الف)     F7                                                     ب) CTRL+F7      

ج)      ALT+F7                                              د)   SHIFT+F7

16

ب

262    

برای تنظیم پارامترهای مولفه از کدام پنجره استفاده می شود؟

الف) PROPERTIES                                        ب)  COMPONENT INSPECTOR      

 ج) COMPONENT ASSETS                         د) COMPONENT

16

ب

263    

مولفه ای با نام نمونه BTN داریم.برای غیر فعال کردن آن در زمان اجراء از کدام  دستور استفاده می شود؟

الف)  BTN.ENABLED=TRUE;                    ب)  BTN.ENABLED=FALSE; 

ج)  BTN.VISIBLE= TRUE;                          د)BTN. VISIBLE =FALSE;

16

ب

264    

برای دسترسی به رویداد های مولفه از کدام متد استفاده می شود؟

الف)  ADD EVENTLISTENER                   ب) CHANGE   

ج)  MOUSEEVENT                                     د) EVENT

16

الف

265    

مهمترین پارامتر مولفه LIST کدام است؟

الف) ALLOWMULTIPLESELECTIO      ب) VISIBLE 

  ج) ENABLED                                        د)          DATA PROVIDER

16

د

266    

Component نوعی ..........است.

الف-movie clip                                           ب-action script

ج-combo box                                             د-color picker

16

الف

267    

کدام مولفه به عنوان lableمی باشد ؟

الف                                ب)label    ج)label                      د)label

16

ب

268    

برای نمایش داده ها به صورت جدولی از کدام مولفه استفاده می شود ؟

الف-list                                                        ب-combo box     

 ج-data Grid                                               د-slider

16

ج

269    

کدام مولفه در زمان اجرا قابل رویت نیست؟

الف-uloder                                                ب-title list        

  ج-slider                                                   د- color picker

16

الف

270    

در یک فرم ثبت نام چنانچه کاربر بخواهد جنسیت خودرا انتخاب نمایید استفاده از کدام کامپوزیت مناسب است؟                               

 الف)combo box                                          ب) list box                                     

ج  )push button                                           د)                         radio button

16

د

271    

معمولا در فیلم های سنتی تعداد فریم های ثابت در یک ثانیه حرکت می کند ........است.

الف) در هر ثانیه ده فریم (10fps)                     ب)در هر ثانیه 1365   (10fps)

ج) در هر ثانیه   24 (24fps)                            د) در هر ثانیه 100   (100fps)

16

ج

272    

کلید........برای ایجاد یک فریم کلیدی به کار می رود.

الف)F5                      ب)F7                        ج)F6                         د)F9

16

الف

273    

با انتخاب منوی Ease   در پانل Perapertis و تعیین مقدار 100 در اولین فریم یک Motion Tween  چه تغییری در انیمیشن ایجاد شده حاصل می شود

الف)سرعت انیمیشن بالا می رود.                       ب) در سرعت انیمیشن  تاثیر دارد.

ج)انیمیشن در طول مسیرکند خواهد شد.                 د) انیمیشن در طول مسیر شتاب خواهد گرفت.

16

الف

274    

در این نوع  مفصل بندی هر استخوان به یک استخوان دیگر متصل می شود.به استخوان اصلی که سایر استخوان ها تابع حرکت آن می باشد, چه می گویند؟

الف)Linear                   ب)Parent                    ج)Child                  د) Sibling

16

ب

275    

میخواهیم دکمه ایجاد کنیم که با فشردن ان فرم ورود ااطلاعات ظاهر میشود (در بخش componts ) کدام گزینه درست است؟

الف)push batton                   ب) cammand                     ج) button                  د) check box

16

 

276    

توسط کدام گزینه کامپوننت ها را مشاهده کرد؟

الف) منوی viewگزینه library                       ب)منوی viewگزینه  componts

ج) منوی windowگزینه library                     د) منوی windowگزینه  compont

16

د

277    

توسط کدام گزینه می توان کد های نوشته شده را بررسی کرد؟

الف)Show code hint              ب)auto format                  ج)spell             د)check syntax

 

 

278    

از کدام کادر محاوره ای action یک تابع را می توان فراخوانی کرد؟

الف) actions            ب) funtions               ج)obgects                       د) call funtions

 

ب

279    

هنگامی که ویزگی............ فعال شود میتوان خصوصیات دکمه ها مثل ناحیه کلیک و نواحی دیگر دکمه را مشاهده نمود؟

الف)action                            ب)controlàenable simple button  

ج) button                               د)registation

 

ب

280    

کامپونتlist box ایجاد کرده ایم میخواهیم این کامپونت را به combo box تغییر دهیم کدام گزینه صحیح است ؟

الف)کامپونت جدید را به فرم درگ کرده

 ب)کامپونت list box را انتخاب و گزینه ی edit را بر میگزینیم

ج)از کادر properties دکمه ی swap را انتخاب میکنیم            

 د)از نوار ابزار conponentsموضوع جدید را به فرم درگ میکنیم

16

ب

281    

 

Lable     

 

کدام مولفه به عنوان button می باشد؟

الف)                                                    ب)lable

ج)Lable                                               د)lable

16

الف

282    

کدام مولفه به عنوان کادر انتخاب می باشد؟

 

Lable     

 

الف)                                                    ب)lable

ج)lable                                        د)lable

16

ج

283    

کدام مولفه به عنوان radiobutton یا دکمه رادیویی می باشد؟

 

Lable     

 

الف)                                                    ب)lable

ج)lable                                        د)lable

16

د

284    

برای دسترسی به تنظیمات مولفه از کدام کلید ترکیبی استفاده می شود؟

الف)F7                                              ب)Ctrl+F7

ج)shift+f7                                          د)Alt+F7

16

ج

285    

مولفه ای با نام BTM داریم برای پنهان کردن ان در زمان اجرا از کدام دستور استفاده می شود؟

الف)btm.enabled=true;                    ب) btm.enabled=true;

ج)btm.visible=trie;                          د)btm.visible=false;

16

د

 

 

[ یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٤:٥٠ ‎ب.ظ ] [ qcom ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
امکانات وب
RSS Feed

Powered by WebGozar

كدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ