مدیریت پایگاه داده

1-     جهت تعیین عبارتی به عنوان قانون جهت ورود اطلاعات کدام یک از قسمتهای زیر تغییر داده می شود؟

الف) Field Size                    ب) Validation Rule         ج)Validation Text                   د)Caption

2-    با استفاده از روش ایجاد فرم ................. می توانیم نوعی فرم ستونی که شامل تمام فیلدها میباشد ایجاد کرد .

الف) Auto Form              ب)Auto Form : Columnar    ج) Auto Form : Tabular        د)Auto Form : Design

3-   برنامه Access را می توان به منزله یک ................ دانست .

الف)طراح پایگاه داده ها           ب) پایگاه داده ها     ج) مدیر پایگاه داده ها             د) سیستم مدیریت پایگاه داده ها

4-    یک پایگاه داده ها را که بیشتر از یک جدول داشته باشد پایگاه داده ..... می نامند .

الف) مسطح         ب) چند جدولی         ج) رابطه ای        د) شاخص دار

5-    کلید اولیه برای مشخص سازی منحصر به فرد رکوردها توسط ......... مورد استفاده قرار می گیرد.

الف) رکورد         ب) دو فیلد            ج) سه فیلد          د) یک یا چند فیلد

6-    در یک پایگاه داده ای رابطه ای ......................

الف) هر دو جدول باید با هم مرتبط باشند                  ب) هر دو رکورد باید با هم مرتبط باشند

ج) هر دو جدول باید دارای کلید اولیه باشند                د) هر دو فیلد باید باهم مرتبط باشند

7-    کدام یک از گزینه های زیر از اجزای اصلی یک جدول نیست ؟

الف) کلید اولیه              ب) شاخص             ج) رکورد              د) فیلد

8-    فیلدهای کلید اولیه به منظور ............ مورد استفاده قرار می گیرند.

الف) محافظت جدول   ب) متمایز کردن رکوردهای جدول از یکدیگر                                             ج) مرتب کردن رکورد های یک جدول        د) متمایز کردن فیلدهای یک جدول از یکدیگر

9-     کدام نوع فیلد را برای فیلدی که اطلاعات مربوط به حقوق کارمندان را نگهداری می کند انتخاب می کنید؟

الف) Number      ب)Auto Number      ج) Text       د)Currency

10-  چند کاراکتر را می توان برای اسامی فیلدها در نظر گرفت؟

الف) حداکثر 256 کاراکتر           ب) حداکثر 64 کاراکتر   ج) حداقل 32 کاراکتر       د) حداقل 64 کاراکتر

11-   برای تولید فرم باید حتما ............... را که فرم بر مبنای آ ن ساخته می شود انتخاب کنید .

الف) جدول یا معیاری    ب) گزارشی      ج) رکوردی     د) پایگاه داده ای

12-  یک فیلتر را می توان به عنوان چه عنصری ذخیره کرد؟

الف) جدول             ب) پرس وجو             ج) فرم               د) گزارش

13- چگونه می توان یک فرم را به صورت گزارش ذخیره کرد ؟

الف) با استفاده از Auto Report                                                                                                                          ب) بااستفاده از Save as report

ج) بااستفاده از امکان Add- Ins                                                                                                                          د)با استفاده از گزینهPrint preview

14- داده های  رکوردهای  اطلاعاتی  در کدام  قسمت  از گزارش  قرار می گیرد ؟

الف)Datail               ب)Report Header     ج) Page Header                د) Group Header

15- معمولا نتایج محاسباتی که روی داده های یک گروه از گزارش انجام می گیرد در کدام قسمت نمایش داده می شود ؟

الف)  Report Footer        ب) Group Footer    ج) Report Header                د) Header  Group

16- چگونه می توان رکوردهای انتخاب شده در یک فیلتر را به فایلی دیگر صادر نمود؟

الف) از طریق Save               ب) از طریق Import   ج) ار طریق Save / Export                 د) هیچکدام

17- در برنامه Access می توان تعداد ......... را برای صفحه اول یک گزارش در نظر گرفت .

الف) دو سر صفحه و یک پا صفحه        ب) دو سر صفحه و دو پا صفحه                                                 ج) یک سر صفحه و دو پا صفحه          ج) یک سر صفحه و یک پا صفحه

18- برای نمایش یک فرم کدامیک از نماهای زیر بی معنا است ؟

الف) نمای Design               ب) نمای Form           ج) نمای Datasheet              د) نمای New

19-  در نمای ........ و ......... می توان محل فیلدهای یک فرم را تغییر داد.

الف)Datasheet وDesign               ب) New وDesign                                              ج)  Design و Form                د)  Datasheet و New

20- کدامیک از نماهای زیر برای نمایش یک گزارش مفهومی ندارد ؟

الف) نمای Design          ب) نمای Datasheet   ج) نمای Print preview              د) نمای Layout Preview

21-  کدامیک از فیلدهای زیر را می توان برای مرتب سازی استفاده نمود ؟

الف) Memo               ب) Data / Time   ج) OleObject               د) Hyper 

22- طول پیش فرض فیلدهای متنی Text چه مقدار است ؟

الف) 50 کاراکتر                                      ب) 256 کاراکتر                                                                                        ج) 60 کاراکتر                                  د) 128 کاراکتر

23-                        به فرم ورود اطلاعات کاربر ................. می گویند .

الف) Use Interface        ب) User Interface     ج) User Internal                     د) هیچکدام

24-به ایجاد ارتباط بین جداول ............... می گویند .

الف) Relation Ship              ب) LinkTable    ج) Structure                      د) الف و ب

25- در پایگاه داده کلیه اطلاعات در............. ذخیره می شوند و وظیفه ایجاد ، مدیریت و به اشتراک گذاری پایگاه داده به عهده ........... می باشد.

الف) فایل Dbms            ب) Dbms - Database     ج) فایل Database نرم افزارDatabase                 د)  الف وج

26-کدام نوع  داده  برای  قرار دادن تصویر در بانک اطلاعات استفاده      می شود؟

الف) Ole        ب)Memo         ج) Lookupwizard        د) الف و ج

27-برای قرار دادن اطلاعات و توضیحات از کدام نوع فیلد داده استفاده می شود ؟

الف) Text                                                                                              ب)Comment                                                                                        ج) Memo                                                                                   د) هیچکدام

28-جهت انتخاب کلیه رکوردها از کدام کلید ترکیبی زیر استفاده می شود؟

الف) Alt + S                                                                                    ب)Ctrl + A                                                                                           ج)Ctrl + R                                                                                      د) Alt + A 

29- با انتخاب گزینه .......... از منوی Records جدول به حالت قبل از مرتب شدن باز گردانده می شود .

الف) Remove filter / Sort                ب) Apply filter / Sort                                                                                   ج) Filter                     د) Refresh

30-کدام امکان در پنجره خصوصیات فرم کنترل را فعال یا غیر فعال می کند؟

الف) Format                                       ب) Event                                          ج) Data                                                                                            د) Other

31- برای اضافه کردن یک نمودار Excel  به فرم از کدام روش استفاده می شود ؟

الف) از منوی Insert گزینه Picture را انتخاب می کنیم                                                                                                      ب) از منوی Insert گزینه Object  را انتخاب می کنیم

ج) ابزار Unbound object frame را از نوار ابزار Toolbox انتخاب می کنیم         د) الف و ج

32-                        جهت افزودن تصویر به درون form از کدام روش زیر می توان استفاده کرد؟

الف) از منوی Insert  گزینه Clip Art را انتخاب می کنیم                                                    ب) در پنجره Data Base از شی ماکرو استفاده می نماییم

ج) از منوی Insert گزینه Picture را انتخاب می کنیم                                                         د) از لیست میانبر گزینه Object را انتخاب می کنیم

33-                       کدام گزینه جزء کنترلها نمی با شد؟

الف) Text Box        ب)Labels          ج)Buttons          د) هیچکدام

34-                       به بدنه اصلی فرم که قابل حذف نیست و محل قرار گیری کنترلها است  ......... می گویند .

الف) Detail                   ب) Form Header / Footer    ج) Grid – View                    د) Page Header / Footer

35-                       شرط Query در قسمت .......... تعیین می گردد و توسط ............ چند شرط با یکدیگر مقایسه می گردد ؟ ( از راست به چپ )

الف) Show – Criteria               ب) ORShow                                                 ج) OR- Criteria                   د) Show – Detail 

36-                       برای نمایش تاریخ در بالای هر صفحه یک گزارش آن را در قسمت .......... قرار می دهیم .

الف) Form Header         ب) Detail    &

/ 0 نظر / 146 بازدید