# کاردانش

اطلاعات و ارتباطات (دوم کاردانش-استداندارد جدید) رایانه کار مقدماتی

آزمون اطلاعات و ارتباطات نام و نام خانوادگی: 1-     کدام گزینه در مورد شبکه ها صحیح است؟ الف) در شبکه، امکان ارسال اطلاعات ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 422 بازدید